Ubusazi na? Zonke zethu isichazi-magama ingaba elathisa kabini, okuthetha ukuba uyakwazi ukujonga phezulu amazwi kuzo zombini iilwimi ngexesha elinye

About